Make your own free website on Tripod.com

niflheim-logo3.jpg

Antre | Essais incongruents | Liens | Évolution | Créations | Photographies

Svart Vinter
(Lyrics:Bergelmir/music:NIflheim)
 
Svart vinter, kulde, enda
Jeg vandrer, Jeg vandrer endelig
Jeg vandrer gjennom snoen
Gjennom snoen og gra dis
Jeg vandrer gjennom de store traerne, enda
Enda, jeg star i den frysende flammen
Den frysende flammen av gammel pagan tider
Jeg vandrer, jeg vandrer endelig
Jeg vandrer, jeg vandrer evig
Og enda, jeg er her, alene
a vandring
I den svarte vinteren

back